Walne zebranie

Opłaty za użytkowanie działki w 2023 roku

Uchwalone przez Walne Zebrania Sprawozdawcze 01.04.2023r.

Składka członkowska 6zł
Opłata ogrodowa

(w tym: składka statutowa 0,12gr, księgowość, gospodarz, świadczenia i nagrody, imprezy okolicznościowe, bieżące naprawy, zużycie prądu na potrzeby ogólne oraz woda pitna)

2,08zł/ m2
Opłata wodna 9zł
Opłata energetyczna 12zł
Wywóz odpadów 175zł

                                            razem dla działki o powierzchni 360 m2:  950,80 zł

                                                                        (6 zł + 748,80zł + 9zł + 12zł + 175zł)

Opłata inwestycyjna (partycypacja) na pokrycie kosztów planowanych inwestycji: 220zł

 1. Budowa stacji uzdatniania wody – 23500zł (zlecony) źródła finansowania: 13000zł dotacja KZ PZD, 1960zł środki własne, 8540zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców
 2. Budowa szamba 10m3 z wykopem i podłączeniem do bieżącej infrastruktury – 12500 zł (zlecony) źródła finansowania: 2000zł środki własne, 10500zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców
 3. Dostosowanie pomieszczeń świetlicy pod stację uzdatniania wody – 6500 zł (gospodarczy) 900zł środki własne, 5600zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców

Opłata działkowa + opłata inwestycyjna dla działki 360m2 (950,80zł + 220zł) = 1170,80zł

Inne płatności
1. Opłata manipulacyjna za ponowne podłączenie energii elektrycznej spowodowane odcięciem prądu za nieuregulowane rachunki w terminie lub braku wymiany licznika : 100,00

2. Wymiana licznika elektrycznego : 40,00 zł + 42 zł legalizowany licznik elektroniczny

3. Opłata inwestycyjna (dla nowych działkowców) : 1500

4. Opłata wpisowa (dla nowych działkowców) : 300

Termin wnoszenia opłaty ogrodowej i inwestycyjnej

 I rata do 31.05.2023 – 700 zł

                II rata do 31.08.2023 – pozostała kwota

Po upływie w/w terminów naliczane będą ustawowe odsetki.
Płatności za energię elektryczną po komunikacie.

  Skrót najważniejszych uchwał podjętych na Walnym Zebraniu w dniu

01 kwietnia 2023r.

 

  I Opłaty Ogólne

 1. Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, tj. w szczególności na:
 2. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 3. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 4. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodu,
 5. wydatki na wodę do podlewania,
 6. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne.
 7. zarządzanie ROD.

w roku 2023  w wysokości  2,08 zł od m² powierzchni użytkowanej działki

(w tym 0,10 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD)                     

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1  wnoszą wszyscy działkowcy w ROD  w terminach:

I rata  (480zł) do dnia 31 maja 2023 roku II rata (470,80zł lub pozostała kwota w zależności od powierzchni) do 31 sierpnia 2023r.

 1. Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2023r. w kwocie 175,00 zł od działki. Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 sierpnia 2023r.
 2. Uchwalić opłatę energetyczną w 2023r. w kwocie 12,00 zł od działki. Opłatę energetyczną działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 sierpnia 2023r.
 3. Uchwalić opłatę wodną w 2023r. w kwocie 9,00 zł od działki. Opłatę energetyczną działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 sierpnia 2023r.
 4. Uchwalić partycypację finansową w na pokrycie kosztów związanych z planowanymi inwestycjami (lista poniżej) w kwocie 220,00 zł od działki. Partycypacje w zadaniu inwestycyjnym działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 maja 2023r.

II Samochody

 1. Zezwolić na wjazd samochodów osobowych na teren ogrodu w okresie od 31 marca do 30 listopada.
 2. W okresie zimowym zakaz pozostawiania samochodów na działce.
 3.  Całkowity zakaz parkowania na alejkach i miejscach uniemożliwiających przejazd innych samochodów
 4. Postój samochodów tylko na terenie własnej działki.
 5. Goście mogą parkować tylko w miejscach dozwolonych na czas wizyty.
 6. Samochody stojące poza terenem działki lub parkujące w niedozwolonym miejscu będą odholowywane na koszt użytkownika.
 7. Całkowity zakaz mycia, czyszczenia, naprawy i wszelkich prac związanych z utrzymaniem samochodu.

Maksymalna prędkość poruszania się autami po alejkach to 5 km/h.

 

III Cisza

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD  postanawia wprowadzić okres ciszy – czyli wstrzymania się od prac związanych z użyciem hałaśliwego sprzętu mechanicznego w okresie świąt oraz weekendów.

Cisza obowiązywać będzie w soboty od godziny 18.00 i przez całą niedzielę oraz w święta, w okresie od 01 maja do 03 września.

IV Inwestycje planowane w 2023 roku

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD  przyjęło do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa stacji uzdatniania wody– 23500zł (zlecony) źródła finansowania: 13000zł dotacja KZ PZD, 1960zł środki własne, 8540zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców
 2. Budowa szamba 10m3 z wykopem i podłączeniem do bieżącej infrastruktury– 12500 zł (zlecony) źródła finansowania: 2000zł środki własne, 10500zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców
 3. Dostosowanie pomieszczeń świetlicy pod stację uzdatniania wody– 6500 zł (gospodarczy) 900zł środki własne, 5600zł z opłaty inwestycyjnej (partycypacji) działkowców