Walne zebranie

 Skrót najważniejszych uchwał podjętych na Walnym Zebraniu w dniu 22 maja 2022

   I Opłaty Ogólne

 1. Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, tj. w szczególności na:
 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 • bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodu,
 • wydatki na wodę do podlewania,
 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne.
 • zarządzanie ROD.

w roku 2022  w wysokości  2,43 zł od m² powierzchni użytkowanej działki

(w tym 0,10 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD)                     

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1  wnoszą wszyscy działkowcy w ROD  w terminach:

I rata  (450zł) do dnia 30 czerwca 2022 roku

II rata (425zł lub pozostała kwota w zależności od powierzchni) do 31 sierpnia 2022r.

 1. Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2022r. w kwocie 195,00 zł od działki. Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. Opłata ta została wliczona w ogólną opłatę za działkę.
 2. Uchwalić opłatę energetyczną w 2022r. w kwocie 28,00 zł od działki. Opłatę energetyczną działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. Opłata ta została wliczona w ogólną opłatę za działkę.
 3. Uchwalić partycypację finansową w na pokrycie kosztów modernizacji bram (instalacja siłowników). w kwocie 140,00 zł od działki. Partycypacje w zadaniu inwestycyjnym działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.
 4. Uchwalić podwyższoną opłatę ogrodową (inwestycyjną) w wysokości 1500 zł (opłata ta jest wnoszona tylko przez nowych działkowców i nie dotyczy osób przepisujących działkę na osobę bliską lub dopisujących współmałżonka)

II Samochody

 1. 1. Zezwolić na wjazd samochodów osobowych na teren ogrodu poza okresem od 01 grudnia do 31 marca.
 2. 2. W okresie zimowym zakaz pozostawiania samochodów na działce.
 3. 3. Całkowity zakaz parkowania na alejkach i miejscach uniemożliwiających przejazd innych samochodów
 4. 4. Postój samochodów tylko na terenie własnej działki.
 5. 5. Goście mogą parkować tylko w miejscach dozwolonych na czas wizyty.
 6. 6. Samochody stojące poza terenem działki lub parkujące w niedozwolonym miejscu będą odholowywane na koszt użytkownika.
 7. Całkowity zakaz mycia, czyszczenia, naprawy i wszelkich prac związanych

z utrzymaniem samochodu.

Maksymalna prędkość poruszania się autami po alejkach to 5 km/h.

 

III Cisza

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD  postanawia wprowadzić okres ciszy – czyli wstrzymania się od prac związanych z użyciem hałaśliwego sprzętu mechanicznego w okresie świąt oraz weekendów.

Cisza obowiązywać będzie w soboty od godziny 18.00 i przez całą niedzielę oraz w święta.

 

IV Inwestycje planowane w 2022 roku

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD  przyjęło do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

 1. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

– Planowany koszt 7200zł

– Źródło finansowania – 100% fundusz remontowo-inwestycyjny (Brak partycypacji działkowców)

 1. Modernizacja bram – instalacja automatyki wraz z sterownikiem GSM

– Planowany koszt 19000zł

– Źródło finansowania: 15400zł -partycypacja działkowców- (140zł na działkę płatne do 30 czerwca 2022r.) oraz 3600zł z funduszu remontowo-inwestycyjnego.

Specyfikacja opłat ogrodowych uchwalona na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 22 maja 2022 roku

Podstawowy wymiar składki liczony dla działki o wielkości 360 m2

Cel kwota w zł
1 Działalność ogrodu
a) prace zlecone
– księgowość 17,00
– płaca dla gospodarza 190,50
b) świadczenia i nagrody 175,00
c) wywóz odpadów 195,00
d) woda do podlewania 6,00
e) opłata energetyczna – sieć ogólna 28,00
f) imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka i Dzień Działkowca, wiązanki) 37,00
g) opłaty różne (poczta, telefon, strona WWW, artykuły biurowe) 59,50
2 Składka członkowska 6,00
3 Konserwacje i remonty 125,00
  Razem (poz. 1+ poz.2 + poz. 3) 839,00
 
 

4

 

Opłata ogrodowa zewnętrzna  0,10 zł/m2

 

36,00

 Razem 875,00 zł    lub   2,43 zł za m2

 

Inne płatności

 1. Odpłatność za zerwanie plomby z licznika energii elektrycznej: 100,00 zł
 2. Opłata manipulacyjna za ponowne podłączenie energii elektrycznej spowodowane odcięciem prądu za nieuregulowane  rachunki w  terminie lub braku wymiany licznika : 100,00 zł
 3. Wymiana licznika elektrycznego :   40,00 zł
 4. Partycypacja finansowa w zadaniu inwestycyjnym: 140 zł
 5. Podwyższona opłata ogrodowa (inwestycyjna) -dla nowych działkowców- : 1500zł

Termin wnoszenia opłaty ogrodowej

I rata do 30.06.2022 (450zł)

 II rata do 31.08.2022 (425zł)

Po upływie w/w terminów naliczane będą ustawowe odsetki.

 Płatności za energię elektryczną  po komunikacie.